. Definities

1.1. Opdrachtnemer: Onderzoekmachine VOF

1.2. Opdrachtgever: Een persoon of meerdere personen die gebruik maakt van de Dienst van Onderzoekmachine

1.3. Website: De Website www.onderzoekmachine.nl en gerelateerde pagina’s binnen deze index.

1.4. Advertentie: Een proefpersoonadvertentie, advertentie of bericht opgegeven door een Opdrachtgever aan Opdrachtnemer via het aanvraagformulier dat beschikbaar is gesteld op de Website.

1.5. Dienst: Het weergeven van een door een Opdrachtgever opgegeven Advertentie op de Website van Onderzoekmachine.

1.6. MEC: Medisch Ethische Toetsingscommissie.

2. Algemeen

2.1. Onderzoekmachine presenteert de informatie op haar Website met grote zorgvuldigheid, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Mocht u desondanks incorrecte informatie vinden, neem dan contact via de contactpagina. Eventuele onjuistheden worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

2.2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door het gebruik of de presentatie van de informatie op de Website van Onderzoekmachine. Aan de inhoud van de Website van Onderzoekmachine kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3. Het is niet toegestaan gegevens van de Website van Onderzoekmachine over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onderzoekmachine.

2.4. Het door de Opdrachtgever opgeven van pornografische, aanstootgevende en racistische afbeeldingen en teksten of verboden volgens de Nederlandse wetgeving in een Advertentie is niet toegestaan.

2.5. Opdrachtnemer geeft geen garanties af qua beschikbaarheid van de Dienst en kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

2.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen op de overeenkomst eerst van kracht zijn veertien dagen na schriftelijke of elektronische mededeling door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van de wijziging(en) dan wel de gewijzigde voorwaarden.

2.7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van de aangeleverde informatie, voor het verkrijgen van de benodigde toestemming van de MEC en voor het melden van de plaatsing van de Advertentie aan de MEC.

2.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van de MEC of andere derden, welke voortvloeien uit een tekortkoming van Opdrachtgever in voornoemde verantwoordelijkheden.

2.9. Door het gebruik van onze Diensten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Onderzoekmachine.

3. Proefpersoonadvertenties

3.1. Een opdracht wordt door Opdrachtgever verstrekt door het opsturen van een aanvraagformulier waarop de Opdrachtgever aangeeft dat hij of zij akkoord gaat met de voorwaarden.

3.2. Een opdracht is slechts geldig wanneer het aanvraagformulier correct en naar waarheid is ingevuld.

3.3. Een Advertentie wordt na ontvangst door de Opdrachtnemer zo snel mogelijk geplaatst.

3.4. Een Advertentie wordt geweigerd indien niet is voldaan aan de algemene voorwaarden.

3.5. Opdrachtnemer heeft het recht om een Advertentie zonder redenen te weigeren.

3.6. Een Advertentie kan zonder waarschuwing door de Opdrachtnemer van de Website van Onderzoekmachine worden verwijderd.

3.7. Met de opgegeven of geplaatste Advertentie mag geen misbruik worden gemaakt van de Dienst van Onderzoekmachine.

3.8. Wanneer een proefpersoonadvertentie toestemming vereist van de MEC, is het opgeven van een advertentie slechts toegestaan wanneer de toestemming is gegeven door de MEC.

3.9. Onderzoekmachine raadt de Opdrachtgever op verzoek van de MEC aan om een Advertentie die op de Website van Onderzoekmachine is geplaatst te melden bij de MEC.

3.10. Slechts met de toestemming van de Opdrachtgever, aangegeven op het aanvraagformulier, plaatst de Opdrachtgever een Advertentie op de Website.

3.11. De titel van een onderzoek mag geen spam-gevoelige termen of bedragen bevatten. Deze kunnen zonder overleg worden aangepast door de Opdrachtnemer.

4. Prijs en betaling

4.1. Voor een advertentie waarvan het “Bedrag vergoeding” lager is dan 25 Euro worden geen plaatsingskosten en geen verlengingskosten in rekening gebracht. 

4.2. Voor een advertentie waarvan het “Bedrag vergoeding” hoger dan of gelijk is aan 25 Euro worden 20 Euro plaatsingskosten in rekening gebracht en voor iedere periode van 30 dagen wordt 25 euro verlengingskosten in rekening gebracht.

4.3. Verlengingskosten gaan in vanaf het moment dat de advertentie is goedgekeurd en geplaatst door Onderzoekmachine.nl.

 

4.4. Indien geen betaling wordt verricht, nadat de betalingstermijn van de toegezonden factuur is verstreken, heeft Onderzoekmachine het recht de Advertentie zonder aankondiging of reden te verwijderen.

4.5. Onderzoekmachine heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

4.6. Onderzoekmachine stuurt Opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Duur en beëindiging

5.1. Onderzoekmachine kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Onderzoekmachine niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2. heeft Onderzoekmachine het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

     Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;

     Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wet- en regelgeving;

     Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

     Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.